DIN SÖKRUTA PÅ MIN BLOGG :

Anpassad sökning

fredag 4 maj 2012

ISLAM DEN FRIDFULLA RELIGIONEN, HALALSLAKT VS KOSHERSLAKT.

 Det är viktigt att veta om det här då det gäller att välja "rätt" kött när man handlar.


I USA har muslimer försökt att "gömma undan" sitt slaktade kött bland allt annat kött som slaktats.
Det är av väldigt stor betydelse för mig att veta vad jag äter och det sätt som halal slaktas med vägrar jag att äta.


De använder samma sätt som mot de stackars svanarna som hittades slaktade i morse och som de pratade om på radion.
Avskurna halsar utan tanke på hur de stackars djuren blev plågade eller kanske helt tvärt om, vad vet jag.

"Kosher vs. Halal:

Kosher – requires the animal be slaughtered quickly and humanely, strictly forbidding cruel slow methods like strangulation.

Halal – requires the animal be bled out in agony while sick people who get off watching that kind of thing have a “festival.”

Kosher – requires the blood be drained cleanly from the *carcass* of the humanely killed animal, removing toxins released from cells into the bloodstream at the moment of death from the meat.

Halal –leaves the meat *filled* with toxins released at the moment of death because the blood is removed while the animal is dying and therefore is not present in sufficient quantities to remove those last toxins.

Kosher – contains little to no cortisol or norepenepherine (two stress chemicals that are similar enough from mammal to mammal to cross species) because the animal to be killed is treated well before it is put down and is generally not frightened as it is put down (because in a truly kosher slaughter situation, animals cannot be slaughtered in a sequential fashion, as the waste of one could contaminate the next, so they are not exposed to the “scent of death” the way non-kosher culls are)

Halal – animals watch other animals die during the blood letting festival, smelling their fear and raising their own stress. These stress chemicals “marinate” the meat in hormones known to raise levels of aggression and violence in nearly all mammal species (including human).

Kosher – requires cooking the cleanly drained meat completely, cooking any remaining stress chemicals into oblivion.

Halal – allows for a surprising range of cooking methods, including even some “tar tar” dishes (raw or nearly raw), allowing for the spread of disease and chemicals and hormones that were not removed by the idiotic slow bloodletting practice and half-measure cooking.

Kosher - the spinal cord is sectioned thus cutting off pain to the brain. Therefore, no suffering or terror.

Hallal - spinal cord left intact. "

 Översatt :
"   Kosher vs Halal:
    
Kosher - kräver att djuret slaktas snabbt och humant, strikt förbjuder grymma långsamma metoder som strypning.
    
Halal - kräver att djuret blödde i plågor samtidigt som sjuka människor som får ut tittar sånt har en "festival".
    
Kosher - kräver blodet tappas rent från * kadavret * av avlivas djuret, ta bort gifter frigörs från celler i blodet vid tidpunkten för dödsfallet från köttet.
    
Halal-lämnar köttet * fylld * med gifter frigörs vid dödsögonblicket eftersom blodet tas bort medan djuret är döende och därför finns inte i tillräckliga mängder för att ta bort de sista toxiner.
    
Kosher - innehåller lite eller ingen kortisol eller norepenepherine (två stressfaktorer kemikalier som är tillräckligt lika från däggdjur till däggdjur att korsa arter) på grund av att avliva djuret behandlas väl innan det läggs ner och i allmänhet inte rädd när den läggs ner ( eftersom en verkligt kosher slakt situation kan djuren inte slaktas på ett sekventiellt sätt, som slöseri med en kan förorena nästa, så att de inte utsätts för "doften av död" hur icke-kosher slakt är)
    
Halal - Djur titta på andra djur dör under blodet låta festivalen, lukta deras rädsla och höja sin egen stress. Dessa stresstester kemikalier "marinera" köttet i hormoner är kända för att höja nivån på aggression och våld i nästan alla däggdjursarter (inklusive människa).
    
Kosher - kräver tillagning av rent avrunna köttet helt, matlagning eventuella kvarvarande stressreaktioner kemikalier i glömska.
    
Halal - möjliggör en överraskande rad matlagning metoder, inklusive även vissa "tar tjära" rätter (råa eller nästan råa), vilket möjliggör spridning av sjukdomen och kemikalier och hormoner som inte togs bort av idiotiska långsamma åderlåtning praxis och halvmesyr matlagning.
    
Kosher - ryggmärgen är sektionerad därmed skära av smärta till hjärnan. Därför behövs ingen lidande eller skräck.
    
Hallal - ryggmärgen kvar intakt. "
För de som är noga med vad man äter med tanke på djurskydd och att inget djur ska behöva plågas, så kan det vara bra att veta.

Vill ni läsa mer om halal och dess sätt att slakta djur kan ni gå in och göra det,  HÄR.
Det är stor skillnad på kosherslakt som använder humanare metoder.

Maritha. 

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

VÄDER NYHETERNA

Min Gästbok / My Guestbook